loading...
Historia
Składowe Modelu
Standardy Modelu
Poczytaj o Modelu
Organizacja Clubhouse International wspiera powstawanie i rozwój Domów-Klubów na świecie. Obecnie w ponad 30 krajach jest prawie 300 Domów-Klubów. Akredytowanych Domów-Klubów około 200. Clubhouse International zależy by każda osoba doświadczająca problemów zdrowia psychicznego miała dostęp do takiego wsparcia, jakim jest Dom-Klub.

Clubhouse International

Adres: 483 Tenth Avenue, Suite 205

New York, NY 10018

USA

www.clubhouse-intl.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dziś

Clubhouse International jest szybko rozwijającą się organizacją umożliwiającą współpracę różnych Domów-Klubów na świecie.
2014

Clubhouse International i nowojorski Dom-Klub „Fountain House” otrzymują prestiżową nagrodę Conrada N. Hiltona za działalność społeczną.
2011

Model Domu-Klubu zostaje włączony do amerykańskiego rejestru programów i praktyk opartych na dowodach (ang. National Registry of Evidence-Based Programs and Practices) prowadzonego przez rządową agencję powołaną przez Kongres USA w celu zapobiegania skutkom chorób psychicznych i uzależnień (ang. Substance Abuse and Mental Health Services Administration).
1994

Pierwsi i kolejni liderzy działającego już ponad 40 lat ruchu tworzą formalną organizację International Center for Clubhouse Development, obecnie Clubhouse International. Clubhouse International zrzesza i wspiera istniejące i powstające Domy-Kluby.
1989

Powstaje pierwsza wspólna wersja Międzynarodowych Standardów Modelu Domu-Klubu. Realizowanie Standardów jest podstawą do uzyskania Akredytacji przez Dom-Klub.
1988

Zostaje powołany Zespół ds. Rozwoju Domów-Klubów (ang. The Faculty for Clubhouse Development), który szkoli i doradza istniejącym i powstającym Domom-Klubom.
1977

Nowojorski „Fountain House” zdobywa fundusze na program szkoleniowy, którego zadaniem jest szerzenie założeń Modelu Domu-Klubu oraz pokazywanie ich w praktyce. W efekcie w ciągu 10 lat powstaje ponad 200 Domów-Klubów głównie w USA, ale także w Europie i Afryce.
1948

W Nowym Jorku powstaje pierwszy Dom-Klub (ang. Clubhouse), który wypróbowuje w praktyce idee inspirujące Michaela Obolenskiego. Przyjmuje nazwę „Domu pod Fontanną” (ang. „Fountain House”) z powodu tryskającej w pobliżu fontanny.
Lata 40. XX wieku

Michael Obolensky, były pacjent szpitala psychiatrycznego inicjuje grupę samopomocową osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Osoby te z czasem zapraszają do współpracy wybranych specjalistów zdrowia psychicznego, jednak nie w celu korzystania z pomocy terapeutycznej czy socjalnej, lecz korzystania z ich współpracy w rozwijaniu własnych, samopomocowych form działania. Wspólne działania, odnajdywanie i wzmacnianie własnych możliwości uczenia się i pracy przez członków grupy zaowocowało powstaniem pierwszego na świecie Domu-Klubu (ang. Clubhouse).

 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY MODELU DOMU-KLUBU

 

 

Międzynarodowe Standardy Modelu Domu-Klubu uzgodnione przez światową społeczność Domów-Klubów określają model rehabilitacji w Domu-Klubie. Zasady określone w Standardach Modelu Domu-Klubu są podstawą jego powodzenia, które polega na pomocy osobom chorującym psychicznie osiągać cele społeczne, materialne, edukacyjne i zawodowe. Standardy służą również jako „karta praw” dla członków i kodeks etyczny dla pracowników, zarządu i administracji Domów-Klubów. W Standardach podkreśla się, że Dom-Klub jest miejscem, które ma zapewniać swoim członkom szacunek i dawać różnorodne możliwości.

 

Standardy stanowią podstawę oceny jakości Domu-Klubu w procesie Akredytacji, prowadzonym przez Clubhouse International.

 

Co dwa lata Standardy są poddawane ocenie przez światową społeczność Domów-Klubów, która wnosi do nich niezbędne poprawki. Proces ten jest koordynowany przez Komisję Rewizji Standardów Clubhouse International, składającą się z członków i pracowników Domów-Klubów
 z całego świata akredytowanych przez Clubhouse International.

 

 

CZŁONKOSTWO

1. Członkostwo w Domu-Klubie jest dobrowolne i nie ma ograniczeń czasowych.

2.  Dom-Klub zatwierdza przyjmowanie nowych członków. Członkostwo w Domu-Klubie jest otwarte dla każdej osoby z historią choroby psychicznej, o ile nie stwarza ona   poważnego
 i bieżącego zagrożenia dla ogólnego bezpieczeństwa społeczności Domu-Klubu.

3.  Członkowie wybierają sposób korzystania z Domu-Klubu oraz pracowników, z którymi pracują. Nie zawiera się porozumień ani umów, nie ustala reguł czy planów pracy, zmierzających do wymuszania uczestnictwa członków w działalności Domu-Klubu.

4.  Wszyscy członkowie, niezależnie od postawionych diagnoz i poziomu funkcjonowania, mają równy dostęp do wszystkich możliwości, jakie daje Dom-Klub.

5.  Członkowie dobrowolnie uczestniczą w pisemnym dokumentowaniu swojej aktywności
 w Domu-Klubie. Wszystkie takie zapisy są podpisywane zarówno przez członków, jak
 i pracowników.

6.  Członkowie mają prawo do bezzwłocznego ponownego wstępu do społeczności Domu-Klubu, niezależnie od czasu trwania ich nieobecności, o ile ich powrót nie stwarza bieżącego
 i poważnego  zagrożenia dla tej społeczności.

7.  Dom-Klub zapewnia skuteczny system kontaktowania się z członkami, którzy nie uczestniczą
 w jego działalności, stają się wyizolowani ze swojego środowiska lub są hospitalizowani.

 

 

RELACJE

8. Wszystkie spotkania w Domu-Klubie są otwarte zarówno dla członków, jak i dla pracowników. Nie organizuje się formalnych zebrań tylko dla członków lub tylko dla pracowników, na których omawiane są kwestie programowe lub sprawy członków.

9.  Liczba pracowników Domu-Klubu powinna być wystarczająca, by angażować członków, jednak nie na tyle duża, aby pracownicy mogli wywiązywać się ze swoich obowiązków bez udziału członków.

10.  Pracownicy Domu-Klubu pełnią uniwersalne role. Wszyscy pracownicy dzielą między siebie obowiązki związane z zatrudnieniem, sytuacją mieszkaniową członków, programem wieczornym, weekendowym i świątecznym oraz pracą w sekcjach. Pracownicy nie dzielą swojego czasu pomiędzy pracę w Domu-Klubie i inne istotne zatrudnienie, które mogłoby kolidować z utrzymywaniem unikalnego charakteru relacji między członkami a pracownikami.

11.  Odpowiedzialność za funkcjonowanie Domu-Klubu spoczywa na jego członkach
 i pracownikach, przy czym ostateczną odpowiedzialność ponosi dyrektor. Kwestią zasadniczą dla tej odpowiedzialności jest zaangażowanie członków i pracowników Domu-Klubu we wszystkie dziedziny jego działalności.

 

MIEJSCE

 

12.  Dom-Klub posiada własną tożsamość, w tym własną nazwę, adres, email oraz numer telefonu.

13.  Dom-Klub ma swoją własną siedzibę. Jest zlokalizowany niezależnie od jakichkolwiek ośrodków lecznictwa psychiatrycznego i innych instytucji oraz jest suwerenny względem innych programów. Dom-Klub jest zaprojektowany tak, aby ułatwić dzień zorientowany na pracę (ang. work-ordered day, WOD) i jednocześnie być miejscem atrakcyjnym, o odpowiedniej powierzchni  i wyrażającym szacunek i godność.

14.  Cała przestrzeń Domu-Klubu jest dostępna zarówno dla członków, jak i pracowników. Nie ma miejsc przeznaczonych tylko dla pracowników lub tylko dla członków.

 

 

DZIEŃ ZORIENTOWANY NA PRACĘ

 

15.  W zadaniach dnia zorientowanego na pracę biorą udział ramię w ramię zarówno członkowie, jak i pracownicy, wspólnie prowadząc Dom-Klub. Dom-Klub skupia się na mocnych stronach, talentach i umiejętnościach swoich członków; plan dnia zorientowanego na pracę w Domu-Klubie nie może zawierać zatem elementów leczenia farmakologicznego, opieki medycznej
 w placówkach dziennych ani innych programów terapeutycznych.

16.  Wszelkie prace w Domu-Klubie wykonywane są wyłącznie na rzecz Domu-Klubu i w celu zapewnienia i usprawnienia funkcjonowania jego społeczności. W Domu-Klubie nie są akceptowane żadne prace na rzecz zewnętrznych osób indywidualnych lub instytucji, za wynagrodzeniem lub bez niego. Członkowie nie pobierają wynagrodzenia za żadną pracę wykonywaną w Domu-Klubie, nie występuje również żaden sztuczny system wynagradzania.

17. Dom-Klub otwarty jest przez co najmniej pięć dni w tygodniu. Godziny dnia zorientowanego na pracę są zbliżone  do zwykłych godzin pracy. 

18.  Działalność Domu-Klubu zorganizowana jest w jednej lub w kilku sekcjach. Na każdą z nich składa się wystarczająca liczba pracowników i członków oraz taka ilość sensownej pracy, która w zajmujący sposób wypełni dzień zorientowany na pracę. Spotkania sekcji mają na celu zarówno budowanie więzi, jak i organizowanie i planowanie dnia zorientowanego na pracę.

19.  Wszelka praca wykonywana w Domu-Klubie ma na celu przyczynienie się do przywrócenia jego członkom poczucia własnej wartości, celowości działań oraz pewności siebie; nie jest jej celem prowadzenie określonego szkolenia zawodowego.

20.  Członkowie mają możliwość uczestniczenia we wszystkich pracach Domu-Klubu, włączając
w to administrację, programy badawcze, przyjmowanie nowych członków i wprowadzanie ich w życie Domu-Klubu czyli okres orientacji (ang. orientation), kontaktowanie się z członkami, zatrudnianie, szkolenie i ocenę pracy personelu, budowanie relacji i wizerunku publicznego Domu-Klubu, rzecznictwo oraz ocenę efektywności Domu-Klubu.

 

 

ZATRUDNIENIE

 

21.  Dom-Klub umożliwia swoim członkom powrót do płatnej pracy poprzez Zatrudnienie Przejściowe, Zatrudnienie Wspierane i Zatrudnienie Niezależne, nie zapewnia zatem członkom zatrudnienia w ramach własnej działalności Domu-Klubu, w oddzielnych przedsięwzięciach Domu-Klubu czy też w ramach zatrudnienia chronionego.

 

Zatrudnienie Przejściowe

 

22.  Dom-Klub oferuje własny program Zatrudnienia Przejściowego umożliwiający, w ramach uprawnień członkowskich, podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. Cechą charakterystyczną tego programu jest zapewnienie zastępstwa we wszystkich miejscach Zatrudnienia Przejściowego przez Dom-Klub w razie nieobecności  pracujących tam członków. Program Zatrudnienia Przejściowego spełnia dodatkowo następujące zasadnicze kryteria:

 1. Chęć do pracy jest najważniejszym czynnikiem określającym możliwość jej otrzymania.
 2. Możliwość otrzymania pracy będzie wciąż aktualna, bez względu na stopień powodzenia w pracy poprzedniej.
 3. Członkowie wykonują pracę w miejscu zatrudnienia.
 4. Członkowie otrzymują powszechnie stosowane wynagrodzenie bezpośrednio od pracodawcy; nie jest ono niższe od minimalnego.
 5. Stanowiska Zatrudnienia Przejściowego są wyszukiwane z różnorodnej oferty rynku pracy.
 6. Zatrudnienie Przejściowe jest pracą w niepełnym wymiarze godzin i ograniczoną czasowo, trwa zazwyczaj od 12 do 20 godzin tygodniowo, przez sześć do dziewięciu miesięcy.
 7. Za wybór i szkolenie członków do Zatrudnienia Przejściowego odpowiedzialny jest Dom-Klub, nie zaś pracodawca.
 8. Członkowie Domu-Klubu, wspólnie z jego pracownikami, sporządzają sprawozdania dotyczące Zatrudnienia Przejściowego, przeznaczone dla właściwych instytucji/organizacji działających dla pożytku członków.
 9. Prowadzeniem miejsc Zatrudnienia Przejściowego zajmują się pracownicy i członkowie Domu-Klubu, nie zaś specjaliści Zatrudnienia Przejściowego.
 10. Nie organizuje się miejsc Zatrudnienia Przejściowego w samym Domu-Klubie. Stanowiska Zatrudnienia Przejściowego oferowane przez podmioty wspierające działalność Domu-Klubu muszą znajdować się poza nim i spełniać wszystkie powyższe kryteria.

 

Zatrudnienie Wspierane i Niezależne

 

23. Dom-Klub oferuje własne programy Zatrudnienia Wspieranego i Zatrudnienia Niezależnego, pomagające członkom w pozyskiwaniu, kontynuowaniu i polepszaniu poprawianiu jakości zatrudnienia. Cechą charakteryzującą Zatrudnienie Wspierane jest utrzymywanie przez Dom-Klub relacji z pracującym członkiem i pracodawcą. Członkowie i personel wspólnie określają rodzaj, częstotliwość i miejsce pożądanego wsparcia.

24.  Członkowie pracujący niezależnie nadal mają możliwość otrzymywania wsparcia oraz korzystania z możliwości, jakie daje Dom-Klub, jak również uczestniczeniem w programach wieczornych i weekendowych.

 

 

EDUKACJA

25.  Dom-Klub wspiera członków w osiąganiu celów zawodowych i edukacyjnych poprzez pomoc w wykorzystywaniu dostępnych w środowisku możliwości edukacyjnych. Jeśli Dom-Klub zapewnia również własny program edukacyjny, w znaczący sposób wykorzystuje w jego realizacji edukacyjne i pedagogiczne umiejętności członków.

 

 

FUNKCJE DOMU-KLUBU

 

26. Dom-Klub jest usytuowany w miejscu dostępnym za pomocą miejscowych środków komunikacji, zarówno jeśli chodzi o dojazd i powrót, jak i dostęp do miejsc ZP. Dom-Klub zapewnia lub organizuje transport alternatywny, jeśli dostęp do transportu publicznego jest ograniczony.

27.  Członkowie i pracownicy Domu-Klubu wspólnie działają w celu zapewnienia możliwości korzystania ze wsparcia dostępnego w środowisku lokalnym. Aktywność ta skupiona jest
 w strukturach sekcji Domu-Klubu i obejmuje pomoc w zakresie korzystania z uprawnień, spraw mieszkaniowych i rzecznictwa, a także promowanie zdrowego stylu życia i poszukiwanie
 w lokalnym środowisku odpowiedniej jakości świadczeń medycznych, psychologicznych, farmakologicznych bądź dotyczących uzależnień.

28.  Dom-Klub zapewnia wsparcie oraz aktywności i możliwości, które mają na celu pomóc członkom w kształtowaniu i utrzymaniu zdrowego stylu życia.

29.  Dom-Klub jest zaangażowany w zapewnianie wszystkim swoim członkom jak najszerszego wyboru bezpiecznych, odpowiednich i niedrogich miejsc zamieszkania w tym stwarzających możliwość samodzielnego życia. Dom-Klub ma rozeznanie w zakresie możliwości mieszkaniowych spełniających powyższe kryteria, a jeśli są one niedostępne, opracowuje swój własny program mieszkaniowy. Podstawowe zasady tego programu są następujące:

 1. Członkowie i pracownicy wspólnie zarządzają programem.
 2. Członkowie korzystają z niego dobrowolnie.
 3. Członkowie wybierają lokalizację swoich miejsc zamieszkania oraz współlokatorów.
 4. Zasady i sposoby postępowania są opracowane zgodnie z obowiązującymi w Domu-Klubie normami współżycia.
 5. Poziom wsparcia wzrasta lub maleje odpowiednio do zmieniających się potrzeb danego członka.
 6. Członkowie i pracownicy aktywnie kontaktują się z członkami, aby pomóc im utrzymywać ich mieszkania, szczególnie w okresach hospitalizacji. 

30. Dom-Klub prowadzi stałą, obiektywną ewaluację efektywności swoich działań, włączając w to proces Akredytacji Clubhouse International.

31.  Dyrektor, członkowie, pracownicy i inne zaangażowane osoby uczestniczą w dwu- lub trzytygodniowym programie treningowym dotyczącym Modelu Domów-Klubów
 i przeprowadzonym w certyfikowanej bazie treningowej. 

32.  Dom-Klub prowadzi wieczorne i weekendowe programy towarzysko-rekreacyjne (ang. social programs). Święta obchodzone są w ich rzeczywistych terminach kalendarzowych.

 

 

FINANSOWANIE, ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

 

33.  Dom-Klub posiada niezależny zarząd, bądź, jeśli jest afiliowany przy instytucji/organizacji wspierającej, oddzielny organ doradczy, w skład którego wchodzą osoby o szczególnej pozycji umożliwiającej zapewnianie Domowi-Klubowi wsparcia w zakresie finansowym, prawnym, ustawodawczym, rozwoju zatrudnienia, korzystania z możliwości dostępnych w środowisku oraz rzecznictwa na rzecz Domu-Klubu.

34.  Dom-Klub opracowuje i realizuje własny budżet, zatwierdzony przez zarząd lub organ doradczy przed rozpoczęciem roku rozrachunkowego i rutynowo monitorowany w czasie jego trwania.

35. Wynagrodzenie personelu jest konkurencyjne w stosunku do wynagrodzenia na podobnych stanowiskach w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

36.  Dom-Klub jest wspierany przez stosowne władze odpowiadające za ochronę zdrowia psychicznego oraz posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i uprawnienia. Dom-Klub współpracuje z osobami i organizacjami mogącymi zwiększyć skuteczność jego działań
 
w szerszej społeczności.

37.  Dom-Klub organizuje otwarte dyskusje i ma wypracowane procedury, umożliwiające członkom i pracownikom aktywne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania, polityki i kierunków rozwoju Domu-Klubu. Decyzje te są zazwyczaj podejmowane w drodze konsensusu.

 

Wyświetl wersję PDF.

Chcesz dowiedzieć się więcej o różnych aspektach Modelu Domu-Klubu? Zachęcamy do czytania tekstów z naszej bazy! Poniżej znajdziesz materiały, które z języka angielskiego na język polski zostały przetłumaczone siłami członków i pracowników Warszawskiego Domu pod Fontanną. Przy każdym tytule znajdziesz zarówno wersję polską, jak i oryginalną - angielską. To tylko część tekstów o Modelu Domu-Klubu. Będziemy je stopniowo uzupełniać, ale już teraz możesz:

 • wejść na stronę Clubhouse International www.clubhouse-intl.org i odnaleźć zakładkę „Download and Discuss”, gdzie znajdziesz wiele tekstów w języku angielskim
 • wspomóc nas w tłumaczeniu na język polski kolejnych tekstów lub korekcie tych opublikowanych, aby jak najszybciej stały się dostępne dla wszystkich. 

Brzmi interesująco?

Skontaktuj się z nami!


Domy-Kluby: Społeczności tworzące możliwości dla osób z chorobami psychicznymi

Clubhouses: Communities Creating Opportunities for People with Mental Illness

Joel D. Corcoran

a

Domowo-Klubowe relacje potrzebują pracy

Clubhouse Relationships Need Work

Robby Vorspan

a

Dom-Klub: branie na siebie odpowiedzialności

The Clubhouse: Taking Responsibility

Brian Gumma

a

Kto decyduje co i kiedy robić? Podejmowanie decyzji w Domu-Klubie: proces i realizacja

Who decides to do What and When? Decision Making in the Clubhouse: Process and implementation

Kevin Bradley