loading...
Rozdział I - Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: KOALICJA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO. W dalszej części statutu zwane jest koalicją.

Art. 2

Terenem działalności Koalicji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Warszawa.

Art. 3

Koalicja posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą „ Prawo o stowarzyszeniach”.

Art. 4

W ramach Koalicji mogą być tworzone przewidziane statutem Zespoły Regionalne stanowiące terenowe jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 10 ustęp 2 ustawy „ Prawo o stowarzyszeniach”, które mogą posiadać osobowość prawną.

Art. 5

Koalicja może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

Rozdział II - Cele i środki działania

Art. 6

Celem Koalicji jest:

 1. Promocja Zdrowia psychicznego.
 2. Zwiększenie możliwości uzyskiwania kompetentnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego.
 3. Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych.
 4. Organizacja współpracy pomiędzy grupami Samopomocy , placówkami profesjonalnymi i władzami lokalnymi.
 5. Przedstawianie władzom opinii dotyczących regulacji prawnych, a także ekspertyz oraz projektów zmian w dziedzinach objętych działalnością Koalicji.
 6. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako psychicznie chore i niepełnosprawne.
 7. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych.
 8. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach.

Art. 7

Koalicja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie warunków wymiany doświadczeń i Informacji w ramach Koalicji.
 2. Działalność edukacyjna oraz informacyjna.
 3. Działalność wydawnicza.
 4. Pomoc konsultacyjna dotycząca działalności prowadzonej w ramach Koalicji przez jej członków.
 5. Pomoc konsultacyjna dla instytucji i osób podejmujących działalność na rzecz zdrowia psychicznego.
 6. Przygotowania ekspertyz i prowadzenie prac badawczych , jeśli okaże się to niezbędne dla realizowania celów Koalicji.
 7. Organizację placówek samopomocowych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz innych placówek dostarczających oparcia społecznego i ułatwiających integracje społeczną osobom, które miały lub mają problemy ze zdrowiem psychicznym.
 8. Popieranie działalności samopomocowej osób z problemem zdrowia psychicznego i osób niepełnosprawnych.
 9. Popieranie działalności samopomocowej rodzin osób wyżej wymienionych.
 10. Wspieranie starań osób diagnozowanych jako psychicznie chore lub niepełnosprawne w podejmowaniu pracy i prowadzeniu niezależnego życia.
 11. Wspieranie współpracujących ze stowarzyszeniami samopomocy profesjonalistów w ich staraniach o podnoszenie swoich kwalifikacji.
Rozdział III - Członkowie, prawa i obowiązki

Art. 8

Członkami Koalicji mogą być osoby fizyczne i prawne.

Art. 9

Członkowie Koalicji dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

Art. 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele koalicji i deklarująca działalność na rzecz ich realizacji.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Koalicji , która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową, intelektualną (bądź inną). Osoba prawna działa w Koalicji przez swoich przedstawicieli.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ma szczególne zasługi w realizowaniu celów Koalicji.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków/Delegatów na wniosek Zarządu.

Art. 11

Członek zwyczajny Koalicji ma następujące prawa:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koalicji oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach Członków/Delegatów.
 2. Prawo wnoszenia swoich inicjatyw dotyczących celów i zadań statutowych Koalicji.
 3. Prawo zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących władz koalicji oraz jej działalności.
 4. Prawo otrzymywania informacji o działalności Koalicji.
 5. Prawo korzystania z pomocy Koalicji.
 6. Prawo ustosunkowywania się do uchwał władz Koalicji i orzeczeń Komisji Etyki.

Art. 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Uczestniczenia w realizacji celów i zadań statutowych Koalicji.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Koalicji.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 13

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

Art. 14

Członek wspierający obowiązany jest do:

 1. Regularnego wywiązywania się deklarowanych zobowiązań.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Koalicji.

Art. 15

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Art. 16

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Nie mają obowiązku, lecz mają prawo uczestniczenia w działalności Koalicji.

Art. 17

Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie.
 2. Skreślenia lub zawieszenia na podstawie uchwały Zarządu (z powodu zaniechania działania lub postępowania niezgodnego ze statutem, regulaminami lub uchwałami).
 3. Okres zawieszenia nie może być dłuższy, niż dwa lata.
 4. Śmierci członka.
 5. Skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych.

Art. 18

 1. Utrata statusu członka wspierającego, który jest osobą fizyczną następuje wskutek przyczyn określonych w pkt. 17 (analogicznie jak w przypadku członka zwyczajnego).
 2. Utrata statusu członka wspierającego, który jest osobą prawną następuje na podstawie decyzji Walnego Zebrania Członków /Delegatów, na wniosek członka wspierającego lub na wniosek Zarządu, uzasadnionej zaprzestaniem działalności przez członka wspierającego lub postępowaniem niezgodnym w rażący sposób z celami i zasadami działania koalicji.

Art. 19

Członkowstwo honorowe może być odebrane przez Walne Zebranie członków/delegatów za postępowanie niezgodne w rażący sposób z celami i zasadami działania Koalicji.

Rozdział IV - Struktura organizacyjna

Art. 20

Władzami Koalicji są:

 1. Walne Zebranie Członków/Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Komisja Etyki

Art. 21

Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.

Art. 22

Wybór władz Koalicji następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Art. 23

Uchwały władz Koalicji, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić tajny sposób głosowania.

Art. 24

Funkcje we władzach Koalicji można pełnić co najwyżej przez dwie kolejne kadencje.

Art. 25

W przypadku ustąpienia, zawieszenia, wykluczenia lub śmierci członka władz Koalicji w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych w ostatnich wyborach, według kolejności uzyskanych głosów.

Art. 26

Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego tych władz.

Art. 27

Postanowienia statutu odnoszące się do władz Koalicji stosują się odpowiednio do władz krajowych i władz jednostek terytorialnych.

Art. 28

Jednostkami terytorialnymi Koalicji są Zespoły Regionalne. Zespół regionalny tworzą członkowie Koalicji z danego regionu, współpracujący w realizowaniu określonych, statutowych celów Koalicji.

Art. 29

Zespół regionalny może uzyskać osobowość prawną na wniosek co najmniej 15 członków, zaakceptowany przez Zarząd Koalicji. Zarząd Koalicji nie może odmówić akceptacji takiego wniosku, jeśli spełnia on wymagania statutu.

Art. 30

Za region może być uznana jednostka terytorialna wyodrębniona w administracyjnym podziale kraju lub kilku takich jednostek. Szczegółowe zasady podziału regionalnego określi regulamin.

Art. 31

Teren działania Zespołu Regionalnego zostanie określony w uchwale Zarządu Koalicji dotyczącej jego powołania.

Art. 32

Władzami Zespołu Regionalnego są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Rada Koordynacyjna Zespołu Regionalnego, pełniąca funkcję zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Etyki

Art. 33

Rada Koordynacyjna Zespołu Regionalnego składa się z 5-9 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i zastępcy skarbnika.

Rozdział V - Walne Zebranie Członków / Delegatów

Art . 34

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koalicji.
 2. Gdy liczba członków Koalicji przekroczy 200, Walne Zebranie Członków może przekształcić się w Walne Zebranie Delegatów.
 3. Wybory delegatów odbywają się w proporcji 1 delegat na 10 członków Koalicji. Szczegółowe zasady wyboru delegatów określi regulamin.

Art. 35

W Walnym Zebraniu Członków/Delegatów mogą również uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone przez Zarząd.

Art. 36

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków/Delegatów.
 2. Jeżeli z ważnych powodów w ustalonym terminie w Walnym Zebraniu Członków/Delegatów nie uczestniczy wymagana statutem – upoważniona do podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów – liczba członków Koalicji, zebranie odbywa się w drugim terminie. Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie upoważnione jest do podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób.

Art. 37

Walne Zebranie Członków /Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 38

Zwyczajne Walne Zebranie Członków /Delegatów musi się odbywać co najmniej raz w roku.

Art. 39

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów może odbywać się w każdym czasie – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej
 • na żądanie Komisji Etyki
 • na żądanie co najmniej 1/3 członków Koalicji.

Walne Zebranie Członków/Delegatów zwoływane na żądanie którejś z wymienionych władz lub na żądanie członków Koalicji, powinno odbywać się nie później niż 50 dni od czasu złożenia odpowiedniego wniosku.

      3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

Art. 40

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków/Delegatów należy:

 1. Określanie kierunków działania Koalicji.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Uchwalanie regulaminów działania władz Koalicji.
 4. Uchwalanie budżetu.
 5. Wybór i odwoływanie członków władz Koalicji.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Koalicji.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych świadczeń.
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Etyki.
 9. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koalicji i przeznaczeniu jej majątku.
 11. Zatwierdzanie uchwał w sprawie wstępowania Koalicji do innych stowarzyszeń, związków oraz występowania z nich.
 12. Ustosunkowywanie się do opinii, opracowań i zaleceń Rady Programowej i Rady Konsultacyjnej dotyczących celów Koalicji oraz sposobów ich osiągania.
 13. Podejmowania uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 14. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i postulatów.

Art. 41

W jednostkach terenowych Koalicji najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków, którego zasady, działania i kompetencje (w skali regionów) są analogiczne jak zasady, działania i kompetencje Walnego Zebrania Członków/Delegatów (w skali kraju). Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Regionu należy w szczególności:

 1. Określanie kierunków działania Zespołu Regionalnego.
 2. Uchwalanie regulaminów działania władz Zespołu Regionalnego.
 3. Uchwalanie budżetu.
 4. Wybór i odwoływanie członków władz Zespołu Regionalnego.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Zespołu Regionalnego.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych świadczeń.
 7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, odwołań od uchwał Rady Koordynacyjnej i Komisji Etyki.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zespołu Regionalnego i przeznaczeniu jego majątku.
 9. Ustosunkowywanie się do opinii, opracowań i zaleceń Rady Programowej i Rady Konsultacyjnej dotyczących celów Koalicji i sposobów ich osiągania, a także dotyczących zadań realizowanych przez Zespół Regionalny.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 11. Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i postulatów.
 12. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Koalicji.
Rozdział VI - Zarząd Koalicji

Art. 42

Zarząd koordynuje działalność Koalicji.

Art. 43

Zarząd reprezentuje Koalicję w kontaktach związanych w realizacją celów statutowych.

Art. 44

 1. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele Zespołów Regionalnych (jeden przedstawiciel każdego Zespołu Regionalnego) oraz od 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków/Delegatów w tym wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i zastępcy skarbnika.
 2. Przedstawiciel Zespołu Regionalnego w Zarządzie Koalicji wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Regionu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Art. 45

Zarząd kieruje działalnością Koalicji w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

Art. 46

Zasady działania Zarządu ustala regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie/Członków. Pierwszy regulamin działania Zarządu opracowuje Komitet Założycielski.

Art. 47

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Art. 48

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Organizowanie współpracy dla realizacji celów Koalicji.
 2. Proponowanie kierunków i zasad działania Koalicji.
 3. Przygotowywanie projektu budżetu.
 4. Zarządzanie majątkiem Koalicji.
 5. Uchwalanie projektów regulaminów przewidzianych w Statucie.
 6. Rozpatrywanie wniosków Zespołów Regionalnych o uzyskanie osobowości prawnej.
 7. Współpraca z Radami Koordynacyjnymi Regionów i zabezpieczenie im w razie potrzeby pomocy ze strony Koalicji w realizacji celów statutowych.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego bądź nieruchomego.
 9. Powoływanie komisji problemowych i sekcji, stanowiących wewnętrzne komórki organizacyjne, działające na podstawie odrębnych regulaminów.
 10. Zwoływanie Wolnego Zebrania Członków/Delegatów.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie członków).
 12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 13. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego Koalicji.
 14. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów.
 15. Przedstawienie Komisji Rewizyjnej do wglądu informacji dotyczących swojej działalności i działalności Koalicji.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia osób niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Koalicji.
 17. Załatwianie innych spraw dotyczących bieżącej działalności Koalicji.

Art. 49

 1. Zarząd powołuje Radę Programową i Radę Konsultacyjną, biorąc pod uwagę propozycje członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Zarząd tworzy Radzie Programowej i Radzie Konsultacyjnej warunki działania oraz udostępnia informacje dotyczące działalności Koalicji.
 3. Zasady powoływania i funkcjonowania Rady Programowej i Rady Konsultacyjnej określi regulamin.

Art. 50

Zasady działania i kompetencje Rad Koordynacyjnych (w skali regionu) są analogiczne, jak zasady działania i kompetencje Zarządu Koalicji (w skali kraju).

Do zakresu działań Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego należy w szczególności:

 1. Organizowanie współpracy dla realizacji celów koalicji.
 2. Proponowanie kierunków i zasad działania Zespołu Regionalnego.
 3. Przygotowywanie projektów budżetu.
 4. Zarządzanie majątkiem Zespołu Regionalnego.
 5. Uchwalanie projektów regulaminów przewidzianych w statucie.
 6. Wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej przez Zespół Regionalny.
 7. Współpraca z Zarządem Koalicji.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego bądź nieruchomego.
 9. Powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz współpraca z nimi.
 10. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Regionu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie członków) i informowanie Zarządu Koalicji o przyjętych bądź skreślonych członkach Zespołu Regionalnego.
 12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 13. Przedstawianie Komisji Rewizyjnej Regionu i Komisji Rewizyjnej Koalicji do wglądu informacji dotyczących swojej działalności i działalności Zespołu Regionalnego.
 14. Podejmowanie decyzji w sprawie Zatrudnienia osób niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu Regionalnego.
 15. Załatwianie innych spraw dotyczących bieżącej działalności Zespołu Regionalnego.
 16. Reprezentowanie Zespołu Regionalnego na zewnątrz.
Rozdział VII - Komisja Rewizyjna

Art. 51

Komisja Rewizyjna jest władzą Koalicji powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością w skali kraju i regionów.

Art. 52

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób.

Art. 53

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

Art. 54

Komisja Rewizyjna przeprowadza w okresie trzech miesięcy przed Walnym Zebraniem Członków/Delegatów kontrolę całokształtu działalności Koalicji, a w szczególności kontrolę finansów.

Art. 55

Komisja Rewizyjna przedstawia wnioski z kontroli władzom Koalicji.

Art. 56

Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków/Delegatów.

Art. 57

Zasady działania i kompetencje Komisji Rewizyjnych w Zespołach Regionalnych są (w skali regionu) analogiczne jak zasady działania Komisji Rewizyjnej Koalicji (w skali kraju).

Art. 58

Komisja Rewizyjna Koalicji współpracuje i w razie potrzeby udziela pomocy Komisjom Rewizyjnym Zespołów Regionalnych.

Rozdział VIII - Komisja Etyki

Art. 59

Komisja Etyki składa się z 2-5 Członków.

Art. 60

Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Etyki wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 61

Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Koalicji.

Art. 62

Komisja Etyki orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

Art. 63

Zespołowi rozpoznającemu sprawę przewodniczy przewodniczący Komisji Etyki lub jego zastępca.

Art. 64

Postępowanie przed Komisją Etyki toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

Art. 65

Do zakresu działania Komisji Etyki należy:

 1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami Koalicji.
 2. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Koalicji ze statutem.
 3. Występowanie w charakterze mediatora w sytuacjach konfliktowych związanych z działalnością Koalicji.
 4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów.

Art. 66

Orzeczenia Komisji Etyki muszą być sformułowane i uzasadnione na piśmie oraz przekazane bezpośrednio zainteresowanym i władzom Koalicji.

Art. 67

W trakcie postępowania prowadzącego do wydania orzeczenia Komisji Etyki członkowie Komisji nie są uprawnieni do udzielania informacji o toczących się sprawach. Są oni również zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszli w związku z pełnioną funkcją.

Art. 68

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Etyki określi regulamin opracowany przez tę Komisję i zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

Art. 69

Zasady działania i kompetencje Komisji Etyki w Zespołach Regionalnych są (w skali regionu) analogiczne jak zasady działania i kompetencje Komisji Etyki Koalicji (w skali kraju).

Art. 70

Komisja Etyki Koalicji współpracuje i w razie potrzeby udziela pomocy Komisjom Etyki w Zespołach Regionalnych.

Rozdział IX - Majątek Koalicji

Art. 71

Źródłami powstania majątku Koalicji są:

 1. Składki członkowskie
 2. Dotacje
 3. Darowizny, zapisy, spadki
 4. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Koalicji
 5. Dochody pochodzące z działalności przewidzianej statutem, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dochody te są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, a nie do podziału między członków.

Art. 72

Środki pieniężne, którymi dysponuje Koalicja, mogą być przechowywane na rachunku bankowym Koalicji.

Art. 73

Koalicja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 74

Dla ważności oświadczenia Woli w przedmiocie Praw i obowiązków majątkowych Koalicji wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób: prezesa oraz skarbnika lub ich zastępców.

Art. 75

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub jego zastępcy oraz jednego z członków Zarządu.

Art. 76

Analogiczne zasady, dotyczące majątku, stosują się do posiadających osobowość prawną jednostek terenowych Koalicji. Jednostki terenowe przekazują 30 proc. składek do dyspozycji Zarządu Koalicji.

Rozdział X - Zmiana statutu i rozwiązanie Koalicji

Art. 77

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Koalicji mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad tegoż Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

Art. 78

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koalicji przez Walne Zebranie Członków/Delegatów wymaga kwalifikowanej większości głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 79

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Koalicji Walne Zebranie Członków/Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Koalicji.

Art. 80

W sprawach dotyczących rozwiązania Koalicji i likwidacji jej majątku, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855).

Rozdział XI - Przepisy przejściowe

Art. 82

Koalicja ogólnopolska, zespoły regionalne, sekcje i komisje problemowe mogą posługiwać się własnymi (odrębnymi dla każdej z nich) znakami graficznymi.

Art. 83

Koalicja nie może uczestniczyć w działaniach lub akcjach marketingowych.